1. Позволено ли е участието в повече от една категория?
Позволено е заявяването на резултат само в една категория, но Ви насърчаваме да участвате на всички обхвати, в случай че сте решили да заявите участие примерно в категорията SOSB. Пратете отчет, съдържащ всичките направени радиовръзки. Компютърът ще изчисли само резултата в заявената категория. Останалите радиовръзки ще бъдат зачетени като чек-лог.

2. Разрешено ли е използването на DX клъстер по време на контеста?
Използването на DX клъстер е разрешено, но автоспотването НЕ е разрешено.

3. Зачита ли се моето QSO в случай, че кореспондента не е приел правилно предадения от мен рапорт?
Радиовръзката на предаващата станция се зачита, а на приемащата станция не се зачита.

4. Какво ще стане, ако предаващата станция предава неправилна ITU зона или съкращение на LZ окръг?
Радиовръзката на приемащата станция се зачита, а на предаващата НЕ се зачита. Тази радиовръзка не носи нов множител на приемащата станция. Логът на предаващата станция ще се разглежда като чек-лог.

5. Ако дадена станция предава грешна ITU зона или грешно съкращение на LZ окръг, какво трябва да се запише в лога на приемащата станция – грешното или правилното?
В лога трябва да се запише това, което Ви е предадено по време на радиовръзката.

6. Разрешено ли е едновременното използване на повече от един трансивър?
Да, можете да използвате повече от един трансивър, но на предаване можете да имате само един сигнал в даден момент.

7. Колко често мога да сменям обхвата и вида работа? Има ли някакви ограничения за смяна на обхват и вид работа от станция, участваща в категория Е (много оператори)?
След смяната на вида работа, операторът в която и да е категория трябва да работи на този вид работа най-малко 10 минути. Няма ограничения за смяната на обхват, но продължава да важи 10-минутното правило за род работа. Пример: ако работите 5 минути на 20 м. SSB и преминете на 15 м., трябва да продължите да работите на SSB поне още 5 минути преди да преминете на CW на 15 м.

8. Позволено ли е изпращането на логове във формат Cabrillo, Word и т.н.?
Предпочитаме да изпратите своя лог във формат CABRILLO. Ако това е трудно за Вас, можете да го изпратите и във всякакъв друг ASCII формат, но имайте предвид, че Вашият лог трябва да бъде преработен в CABRILLO формат, а затова са нужни време и усилия. Молим Ви да се постараете да направите работата на проверяващия екип по-лесна.

9. Ако използвам компютър по време на контеста, трябва ли да пращам хартиен лог?
Не, изпратете с е-мейл само електронния лог.

10. Позволено ли е изпращането на заглавна страница със заявения резултат в същия файл, в който е и логът?
Да. Препоръчваме да сложите тази информация в дъното на лога. Имайте предвид, че проверяващата програма ще изчисли Вашия заявен резултат, независимо от това, което Вие сте заявили. Затова Ви препоръчваме да не изпращате заглавна страница.

11. Ако не използвам компютър по време на контеста, ще приемете ли моя хартиен лог?
Да, но имайте предвид, че проверяващият екип се нуждае от време, за да въведе и да преработи лога в електронен формат CABRILLO. Молим Ви да се постараете да направите работата ни по-лесна. Затова намерете начин да изпратите Вашия лог в електронен вид. За участници, които имат амбицията да заемат призово място в някоя от категориите, задължително се изисква изпращането на електронен лог с е-мейл.

12. Ако по време на контеста водя своя лог на хартия, трябва ли да го въведа в електронен вид?
Проверяващият екип предпочита да изпратите своя лог в електронен вид чрез е-мейл. Можете да използвате какъвто и да е текстов редактор, за да напишете своя лог. Предпочитаният формат е CABRILLO.

13. Как да бъде написан логът – по обхвати или в хронологичен ред?
Както желаете.

14. Трябва ли да изчислявам точки, множители и да заявявам краен резултат?
Както желаете, но не е необходимо. Проверяващата програма ще изчисли Вашия заявен резултат, независимо от това, което Вие сте заявили.

15. Трябва ли да въведа в лога повторените радиовръзки?
Да, всички направени радиовръзки, включително и повторените, трябва да бъдат въведени в лога. Проверяващата програма ще отбележи повторените QSO. Те няма да носят точки, но няма да водят и до отнемане на наказателни точки от резултата на участника. Ако първото QSO е невалидно (примерно грешно приет рапорт), то второто QSO ще Ви донесе точки и/или множител, ако приетият рапорт е правилен.

16. Трябва ли да предавам след инициала си "/QRP" и каква мощност е разрешена за участие в тази категория?
Дали да предавате “/QRP” или не, е ваш избор. Няма задължително изискване да го правите. Не се смята за грешка също, ако друга радиостанция въведе вашия инициал в своя лог без “/QRP”. Такова QSO се зачита. Ние препоръчваме да предавате “/QRP”, за да обозначите по този начин категорията си и нивото на сигнала си. Изходната Ви мощност не бива да надвишава 10 Watts output.

17. Какво трябва да направя, ако след контеста забележа, че не съм водил дневника в GMT, а примерно в LZT или ако установя, че часовникът ми е бил примерно с няколко минути напред или назад?
Трябва да поправите времето и да ни изпратите лог с правилни времена на радиовръзките. Ако не направите това, рискувате да изгубите точки. Зачитат се само радиовръзки с разлики във времената между двата сравнявани лога до 5 минути.

18. Ако определен инициал в моя лог е уникален (т.е. не се среща в логовете на останалите участници), ще бъде ли зачетено такова QSO?
Не, само QSO с инициали, намерени в поне три лога, ще се зачитат за валидни.

19. Позволено ли е участникът да публикува отчета си непосредствено след състезанието?
Участниците нямат право да публикуват отчета си или части от него, както и да го предоставят на друти лица до изтичане на срока за изпращане на отчетите.

20. Как мога да получа моя UBN файл (списък с грешките)?
Можете да го получите с е-мейл след направено запитване чрез е-мейл до проверяващия екип.

21. Приемат ли се протести (контестации) по повод крайното класиране?
Не, решенията на проверяващия екип са окончателни и не подлежат на преразглеждане.
Design & Coding - Georgi Hadshiyski LZ1GBJ
Design - LZ1YE